Statutul Asociaţiei

Habet Bucovina

STATUTUL ACTUALIZAT

AL ASOCIATIEI ETNOCULTURALE HADIK ANDRAS DIN BUCIVINA

CAPITOLUL I

DENUMIREA,SEDIUL SI DURATA

Art. 1    Numele organizatiei este Asociatia Etnoculturala Hadik Andras din Bucovina – Hadik Andras Bucovinai Etnoculturalis Tarsulat.

Art. 2    Denumirea prescurtata a Asociatie este HABET

Art. 3   HABET este persoana jurudica romana de drept privat fara scop patrimonial,neguvernamentala,independenta si apolitica , ce functioneaza in temeiul O.G. nr. 26/2000 cu modificarile introduse de Legea nr. 246/2005

Art. 4    Stampila oficiala a Asociatiei include denumirea Asociatiei in limbile romana si maghiara. In antetul documentelor organizatiei, denumirea Asociatiei poate figura si in limba engleza.

Art. 5    Asociatia are sediul in Suceava, str. Petru Rares, nr. 7. Sediul Asociatiei va putea fi schimbat prin hotarirea Consiliului Director.

Art. 6     Asociatia este constituita pe durata nelimitata.

CAPITOLUL II

SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI

Arrt. 7    Scopul Asociatiei este trezirea si promovarea constiintei de identitate si de coeziune a populatiei de etnie maghiara din Bucovina, precum si  dezvoltarea de relatii culturale intre comunitatile tuturor nationalitatilor din zona, in sprijinul integrarii in marea familie etnoculturala europeana a populatiei din aceasta parte de tara.

Art. 7.1. Asociatia  isi propune promovarea de relatii interetnice si de parteneriat cu toate organizatiile nonguvernamentale, societatile de drept privat si de stat din tara si strainatate, indiferent de nationalitate.

Art. 8      Asociatia HABET are urmatoarele obiective principale ;

a.  Reimprospatarea memoriei colective cu privire la destinul social, cultural si istoric al populatiei maghiare din fostele sate secuiesti bucovinene;

b.  Identificarea, pastrarea, conservarea si dezvoltarea mostenirilor cultural-istorice si spirituale maghiare ( monumente, biserici, cimitire, muzee, documente si alte valori artistice, etnografice si culturale ) si popularizarea acestora in rindul celorlalte nationalitati;

c.  Dezvoltarea de legaturi culturale cu descendentii populatiei secuiesti din Bucovina, pentru constientizarea tezaurului spiritual si material stramutate in zonele actuale de existenta a acestei populatii ;

d.  Dezvoltarea de legaturi cultural-stiintifice si artistice cu maghiarii din Ardeal, Ungaria si din alte teritorii de dincolo de zonele cu populatie maghiara ;

e.  Implicarea minoritatii maghiare din zona in viata culturala si publica a comunitatilor in care traieste ;

f.  Initierea de parteneriate cu organizatii civile si cu autoritati publice, la nivel local, regional, national sau international ;

g.  Cooperarea cu autoritatile locale in vedera promovarii intereselor minoritatilor nationale pentru pastrarea, exprimarea si dezvoltarea identitatii nationale si culturale a acestora ;

h.  Sustinerea demersurilor legislative pentru acordarea sansei egale minoritatilor nationale prin accederea la educatie, cultura, informare etc. In limba materna ;

i.  Acordarea de donatii, sponsorizari si asistenta medicala si sociala persoanelor nevoiase si celor cu probleme medicale, indiferent de aparteneta etnica, in parteneriat cu organizatii civile, cu autoritati publice sau cu societati de drept privat ;

j.  Promovarea unor activitati legate de conservarea petrimoniului cultural, traditiei, datinilor si artei mestesugaresti indiferent de etnie, precum si desfasurarea schimburilor culturale in parteneriat cu centrele culturale si alte institutii publice si private din tarile invecinate  si din toata lumea ;

k.  Initierea de cursuri de instruire si implementarea de proiecte cu fonduri interne si internationale in problemele legate de specificul activitatilor asociatiei ;

l.  Participarea singura sau in parteneriat cu organisma si societati comerciale nationale si internationale in proiecte pentru atragerea de fonduri europene si internationale ;

m.  Implementarea proiectelor si initiativelor in sfera dezvoltarii locale, sociale, economice, culturale, aagricole, organizarii  teritoriului si turistic ambientale, inovatiei, cercetatii precum si a dezvoltarii resurselor umane ;

n.  Facilitarea cunoasterii procedeelor administrative si juridice din domeniile mai sus mentionate ;

o.  Realizarea unor cursuri de instruire si formare profesionala precum si aunor schimburi de experienta intre organizatii similare din judetul Suceava, din Romania, din alte regiuni ale UE si in proximitatea UE, in domeniile  stiintific, tehnic, economic, turistic, tineret, sport, cultural, social, in altwe domenii de interes comun ;

p. Promovarea acelor initiative aflate in sfera de interes a membrilor asociatiei, care sa conduca la o mai buna coeziune economica, sociala si culturala in judetul Suceva ;

q.  Colaborarea cu organisme publice, precum si cu persoane fizice si juruduce romane si/sau straine care sunt interesate si pot oferi sprijin in vederea implementarii scopului propus . Asociatia poate promova si organiza schimburi de experienta cu alte societati similare din tara si din strainatate ;

r.  Instruirea personalului care sa asigure punerea in practica a elementelor de main sus ;

s.  Organizarea  de manifestari care sa contribuie la atingerea scopului asociatiei ( conferinte, expozitii, cursuri, simpozioane, manifestari cultural-stiintifice, etc.) ;

t.  Realizarea de documente audio-vizuale, tiparirea de buletine informative, publicarea de reviste precum si alte mijloace de informare ;

u.  Colaborarea si dezvoltarea de parteneriate cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor, organisme ale administratiei publice centrale si locale, precum si cu alte institutii de stat sau private care desfasoara activitati in domeniu ;

v.  Participarea activa la elaborarea si aplicarea politicilor sociale, strategiilor si planurilor de actiune la nivel national, judetean, si local.

CAPITOLUL III

ACTIVITATILE ASOCIATIEI

Art. 9.  In scopul atingerii acestor  obiective propuse, Asociatia HABET va desfasura urmatoarele activitati principale :

a.  Organizeaza activitati de promovare a culturii, a artelor si a stiintei, de   prezervare a monumentelor cultural-istorice, de sprijinire a valorilor spirituale si umane, precum si de protejare a mediului si naturii ;

b.  Organizeaza si deruleaza programe de instruire pentru promovare de proiecte, transfer de cunostinte privind managementul general, marketingul in domeniul turismului, culturii si altele, managementul proiectelor , cursuri de formare profesionala, programe educationale pentru complectarea de limba, de pregatire profesionala, de protectia mediului si protectia muncii, precum si programe de finantare pe activitati specifice ;

c.  Desfasoara activitati cu caracter cultural, artistic, stiintific,  aducational, turistic, sportiv, publicitar, economic, administrativ, financiar-bancar sau comercial, menite sa contribuie, in conditiile legii, la asigurarea mijloacelor materiale si financiare necesare realizarii scopurilor sale statutare ;

d.  Dezvolta legaturi de cooperare cu asociatii civile similare si cu institutii de specialitate din tara si strainatate pantru participarea la programe comune de lucru ;

e.  Participa si/sau organizeaza mese rotunde, expozitii, schimburi de experienta, tabere de creatie, excursii, festivaluri, spectacole, intilniri, sesiumi, simpozioane sau conferinte cu caracter intern si international, cu tematici din domeniul sau de activitate sau din domenii conexe ;

f.  Realizeaza si publica studii, sondaje, rapoarte, baze de date specializate, etc ;

g.  Editeaza si difuzeaza publicatii priodice de specialitate ;

h.  Va putea adera la asociatii, uniuni sau alte structuri organizatorice nationale sau internationale ;

i.  Acorda donatii, sponsorizari si asistenta medicala si sociala persoanelor nevoioase si celor cu probleme medicale, indiferent de aparteneta etnica.

Art.9.1.  In conformitate cu art. 14 al O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, in cazul in care Asociatia va desfasura activitati pentru care sunt necesare autoriztii administrative prealabile, Asociatia se obliga sa obtina autorizatiile prevazute de normele legale in vigoare.

CAPITOLUL IV

MEMBRII ASOCIATIEI

Art. 10  Asociatia HABET reuneste persoane fizice si jurudice interesate de realizarea scopului Asociatiei si se compune din membri fondatori, membri inscrisi dupa constituire, membri onorifici si membri atasati.

Art. 11.  Membri fondatori sunt persoane fizice si juridice care au initiat si inscris asociatia la instanta judecatoreasca. Membri fondatori dobimdesc aceasta calitate in Adunarea generala de costituire, prin adeziune scrisa, si au aceleasi drepturi si obligatii ca si  ceilalti membri. Membrii fondatori sunt  nominalizati in Anexa I, care face  parte integranta din prezentul statut.

Art. 12  Membrii onorifici sunt persoanele care s-au remarcat prin servicii semnificative aduse Asociatiei; acestia sunt scutiti de plata cotizatiei.

Art.13  Membri atasati sunt persoane fizice sau juridice care concura la realizarea scopului Asociatiei prin activitati de prestari servicii cu gratuitate sau  tarife reduse.

Art.14  Membru al Asociatiei, indiferent de categorie, este acea persoana fizica sau juridica, care recunoaste statutul asociatiei, deciziile adoptate statutar si prin activitatea sa dovedeste sustinerea si promovarea continua a scopurior Asociatiei si care achita cotizatia de membru.

Art.15  Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi :

a.  Sa participe la toate actiunile si manifestarile Asociatiei si sa beneficiaze de toate mijloacele si facilitatile oferite de aceasta ;

b.  Sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Asociatiei ;

c.  Sa beneficieze de stimulente morale si materiale, in limita fondului aprobat de Adunarea Generala in acest scop ;

d.  Sa participe la mese rotunde, expozitii, excursii, schimburi de experienta, tabere de creatie, festivaluri, intilniri, sesiuni, simpozioane, conferinte sau la alte manifestari organizate de Asociatie si  sa reprezinte aceasta ;

e.  Sa li se deconteze cheltuielile de transport, diurna si cazare pentru depasari efectuate in interesul Asociatiei, in limita bugetului aprobat si disponibil ;

f.  Sa aiba acces gratuit sau contra cost la toate materialele de care dispune sau pe care le editeaza Asociatia ;

g.  Sa supuna discutiei Adunarii Generale sau  a Consiliului Director, dupa caz, problemele legate de  activitatea profesionala a Asociatiei.

Art.16  Membrii Asociatiei au urmatoarele obligatii :

a.  Sa promoveze interesele Asociatiei si sa evite tot ceea ce ar putea aduce atingere prestigiului si scopului acesteia, formulind propuneri concrete pentru perfectionarea activitatii ;

b.  Sa dovedeasca loialitate fata de HABET anuntind cazurile de incompatibilitate sau concurenta neloiala si sa nu ia parte la deliberaree, si nici la vot, in cazul in care intr-o anumita problema supusa hotaririi Adunarii Generale este interesat personal ;

c.  Sa respecte reglementarile prezntului Statut ;

d.  Sa achite cotizatia anuala de membru.

Art.17  Incetarea calitatii de membru se produce in urmatoarele situatii :

a.   Nerespectarea Statutului ;

b.  Implicarea in actiuni care afecteaza prestigiul Asociatiei ;

c.  Situatie de incompatibilitate stabilita de lege;

d.  La cererea  membrilor.

CAPITOLUL V

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ASOCIATIEI

Art.18  Organele Asociatiei sunt:

a.  Adunarea Generala;

b.  Consiliul Director;

c.  Cenzor sau asociat cu drept de control.

Art.19  Adunarea generala este autoritatea superioara de decizie a Asociatiei, alcatuita din totalitateta asociatilor. Ea se intruneste cel putin o data pe an in sedinta ordinara si atunci cind este cazul, in sedinte extraordinare, care se pot convoca :

a.  La initiativa Consilului Director ;

b.  Pe baza cererii formulate de cel putin 1/3 din membri.

Art.20  Adunarea Generala are urmatoarele atributii:

a.  Adopta Statutul si aproba modificarile acestuia;

b.  Stabileste directiile principale ale Asociatiei ;

c.  Alege si revoca Consiliul Director si organul de control al Asociatiei ;

d.  Audiaza si valideaza raportul anual de activitate al Consiliului Director si al organului de contro ;

e.  Aproba Regulamentul de functionare al Consiliului Director ;

f.  Aproba programul anual de activitate, executia finanaciara si bilantul contabil, precum si planul de venituri si cheltuieli pentru noul an ;

g.  Analizeaza propunerile pentru alegerea si revocarea membrilor de onoare ;

h.  Ia decizia finala in cazulrile de excludere, in conformitate cu prevederile Statutului ;

i.  Stabileste cuantumul cotizatiei anuale si modalitatea de plata;

j.  Hataraste efectuarea, in mod accesoriu, de activitati economice ;

k.  Hotareste despre infiintarea filialelor organizatiei ;

l.   Hotareste, in conditiile legii si ale Statutului, dizolvarea si lichidarea Asociatiei.

Art. 21  Adunarea Generala se convoaca cu cel putin doua saptamini inainte de data reuniunii. Adunarea Generala se considera statutar constituita daca sunt prezenti jumatate plus unul din totalul membrilor Asociatiei. In cazul neintrunirii majoritatii mentionate, Adunarea generala este convocata automat, fara alta fomalitate, pentru a doua zi, la aceeasi ora si aceasi loc sau pentru  ziua, ora si locul anuntate de Consiliul Girector. Adunarea reconvoca poate lua decizii daca sunt prezenti cel mult ¼  din membri.

Art.22  Adunarea Generala este condusa de  presedintele Consiliului Director, de unul dintre membrii Cosiliului Director sau  de catre decanuk de virsta al Asociatiei.

Art.23  Hataririle Adunarii Generale se iau cu votul a cel putin jum,atate plus unul din numarul celor prezenti, cu exceptia aprobarii si modificarii Statutului Asociatiei, pentru care este necesar votul a cel putin jumatate plus unul din numarul total al membrilor.

Art. 24  Conducerea Asociatiei este asigurata de Consiliul Director,ales si investit cu putere de decizie de catre Adunarea Generala. Consiliul Director este format din 5 membri, alesi pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea reinoirii mandatutlui.

Art.25   Structura Consiliului Director este urmatoarea :

a.  Presedinte ;

b.  Vicepresedinte ;

c.   Secretar ;

d.   Trezorier ;

e.    Membru.

In cadrul Consiliului Director functiile se stabilesc prin votul secret al membrilor, cu majoritatea simpla de vot.

Art.26.  Atributiile Consiliului Director sunt urmatoarele :

a.  Prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, precum si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, ca si  proiectul programelor asociatiei;

b.  Incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei ;

c.  Aproba  organigrama si politica de personal ale Asociatiei ;

d.   Supravegheaza indeplinirea hotaririlor Adunarii Generale ;

e.  Elaboreaza regulamentul de functionare si il supune aprobarii Adunarii Generale;

f.  Identifica si atrage materiale extrabugetare si/sau neguvernamentale, donatii, sponsorizari, finantari interne si externe etc., prin care sa se asigure baza materiala a Asociatiei ;

g.  Aprobacereri de aderare si decide excluderea unor membri ai Asociatiei ;

h.  Stabileste activitatile economice directe, cu caracter accesoriu si in strinsa legatura cu scopul Asociatiei, pe care aceasta urmeaza sa le desfasoare pentru realizarea de venituri ;

i.  Militeazasi contribuie la crearea si extinderea relatiilor de parteneriat cu autoritatile si institutiile locale, cu reprezentantii organizatiilor sau asociatiilor similare precum si cu reprezentantii societatii civile din tara si strainatate ;

j.  Hotareste efectuarea de imprumuturi, cumpararea, vinzarea, inchirierea, concesionarea de bunuri mobile sau imobila ale Asociatiei, precum si plasarea sumelor disponibile cit mai avantajos;

k.  Aproba acordarea de premii in cadrul menifestarilor organizate de Asociatie sistabileste cuantumu acestora ;

l.  Aproba conferirea de diplome si distinctii ;

m.  Aproba acordarea de stimulente materiale pentru membrii Asociatiei care au un aport deosebit in activitatea acesteia ;

n.  Indeplineste orice alte atributii prevazute in Statut sau stabilite de Adunarea Generala.

Art. 27  Pentru exercitarea atributiilor prevazute in art.26, Consiliul Director poate angaja temporar si persoane care, insa, nu au atributii de control in asociatie ; aceste persoane pot fi concediate in conditiile legii.

Art.28  Presedintele Consiliului Director are urmatoarele drepturi si obligatii :

a.  Reprezinta Asociatia in relatie cu alte organe si organisme ;

b.  Intocmeste spre aprobare strategia anuala a Asociatiei, pentru realizarea scopurilor statutare ale acesteia ;

c.  Supravegheaza si raspunde de modu de gestionare a bunurilor si de intregul patrimoniu al Asociatiei;

d.  Convoaca si conduce sedintele Consiliului Director ;

e.  Exercita control direct si indirect asupra actelor, documentelor si masurilor luate in Asociatie ;

f.  Imparte reprezentarea si responsabilitatile cu vicepresedintele Asociatiei ;

g.  Transfera unui alt membru al Consiliului Director, dupa caz, dreptul de reprezentare a Asociatiei .

Art.29   Secretarul Consiliului ales, dintre membrii Consiliului Director, are urmatoarele atributii :

a.  Organizarea si actualizarea bazei de date a Asociatiei ;

b.  Realizeaza corespondenta cu membrii si partenerii Asociatiei ;

c.  Consemneaza discutiile si hotaririle Adunarii Generale si ale Consiliului Director ;

d.  Supravegheaza executarea deciziilor si hotaririlor Adunarii Generale si ale Consiliului Director ;

e.  Inlocuieste de drept trezorierul in perioadele de absenta ;

f.  Intocmeste actele cu caracter economic sau juridic necesare realizarii activitatilor asociatilor, la nevoie cu concursul unor specialisti angajati.

Art.30  Trezorierul Consiliului Director este ales dintre membri acestuia si are urmatoarele atributii :

a.  Asigura evidenta financiara a Asociatiei, cu respectarea reglementarilor si normativelor legale in viguare ;

b.  Cu aprobarea presedintelui Consiliului Director, depune si retrage bani din banca ;

c.  Prezinta raportul financiar al Asociatiei la finele anului fiscal sau la cererea expresa a presedeintelui Consiliului Director sau a Consiliului Director.

Art.31  Cenzorul asigura controlul finaciar intern si are urmatoarele competente :

a.  Verifica modul in care este administrat petrimoniul Asociatiei ;

b.  Intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale sau organelor de conducere la cerere ;

c.  Poate participa la sedintele Consiliului Director, fara insa drept de vot

d.  Indeplineste alte atributii de control prevazute in Statut sau stabilite de Adunarea Generala ;

Cenzor nu poate fi un menbru al Consiliului Director. Prin hotarirea Adunarii Generale pot fi numiti un numar impar de cenzori care vor forma comisia de cenzori, in functie de necesitati.

Art.32  Asociatia poate deschide filiale in tara sau strainatate, care vor functiona, de asemenea, in baza prevederilor O.G. nr. 26/2000

CAPITOLUL VI

PATRIMONIUL SI RESURSELE FINANCIARE

Art.33  Activul patrimoniului initial al Asociatiei este alcatuit din aportul in bani, in valoare de 350 RON, pus la dispozitie de catre membri fondatori ai asociatiei, conform documentelor anexate.

Art. 34  Patrimoniu asociatiei HABET se va completa din :

a.  Cotizatii anuale ;

b.  Bunuri mobile si imobile sau valorice conferite cu titlu de donatie, sponsorizare, daruri sau mostenire, puse la dispozitia Asociatiei de catre persoane fizice sau jurudice cu caracter public sau privat, din tara si strainatate ;

c.  Subventii acordate de institutii guvernamentale, publice sau private

d.  Resurse venite de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale ;

e.  Bunuri si venituri dobindite sau achizitionate direct de HABET in urma serviciilor si activitatilor comerciale desfasurate ;

f.   Dobinzi si dividente rezutate din plasarea diponobilitatilor ;

g.  Dividentele societatii comerciale infiintate de asociatie ;

h.  Contributii ale membrilor Asociatiei ;

i.   Alte venituri prevazute de lege ( finantari interne si externe, editare si difuzare, publicatii de specialitate, colete, intermedieri, inchirieri, prestari servicii cu vinzare, etc.)

Art.35  Buburile materiale si financiare care constituie iul Asociatiei pot fi utilizate la :

a.  Realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei prevazute in art.7 si 8 ale Statutului;

b.  Efectuarea de investitii in bunuri mobile si imobile corespunzatoare scopurilor specificate, acoperirea cheltuielilor de functionare, cumparare de mijloace fixe si consumabile;

c.  Organizarea si finantarea unor activitati care contribuie la sporirea petrimoniului Asociatiei in vederea realizarii in conditii mai bune ascopurilor sale;

d.   Acoperirea altor cheltuieli legate de dezvoltarea unor activitati ale Asociatiei, care nu sunt contrare obiectivelor sale si prevederilor legale in viguare.

Art.36  Bunurile mobile si imobile dobindite cu orice titlu de Asociatie vor putea fi valorificate cu respectarea prevederilor legale in viguare, prin vinzare, inchiriere etc.,iar veniturile astfel obtinute vor putea fi folosite integral pentru realizarea scopurilor sale.

CAPITOLUL VII

DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI

Art.37  Dizolvarea si lichidarea Asociatiei se face pe baza hotaririi Adunarii Generale, in conditiile si cu  respectarea procedurii prevazut de art. 54-72 din O.G. nr. 26/2000

CAPITOLUL  VIII

DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Art. 38  Prezentul Statut a fost aprobat de membrii fondatori participanti la Adunanrea Generala de Constituire  Asociatiei, semnatari ai Actului Constitutiv.

Art.39  Modificarile ulterioare  ale Statutului HABET se aproba de Adunarea Generala a Asociatiei.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: